چگونگی عملکرد اشكال دارویی پیوسته رهش جهت کاهش غلظت خون word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چگونگی عملکرد اشكال دارویی پیوسته رهش جهت کاهش غلظت خون word دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی عملکرد اشكال دارویی پیوسته رهش جهت کاهش غلظت خون word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار

وجود غلظت خونی معین و ثابت دارو در طول دوره درمان در بسیاری از بیماریها ضروی به نظر می رسد. برای دستیابی به سطح خونی مؤثر یك دارو ،‌بیمار ناگزیر به مصرف دوزهای مكرر دارو می باشد و این مسأله در مورد بیماریهایی كه دوره درمانی آنها طولانی و یا مادام العمر می باشد باعث عدم پذیرش بیمار و سرپیچی وی از مصرف صحیح و به موقع دارو همچنین بروز عوارض جانبی می شود.
استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش می تواند كمك قابل توجهی به رفع این مشكلات نماید همچنین شكل دارویی پلت آهسته رهش خوراكی قابلیت های ویژه ای مانند عدم وجود مشكلات پرس شدن ، بكارگیری چند نوع دارو و یا ماده جانبی دیگر در یك دوز دارویی بدون اثرات نامطلوب و فیزیكو شیمیایی بر روی یكدیگر و ایجاد تقویت اثر دارویی و یا كاهش عوارض جانبی را نیز دارا می باشد همچنانكه تركیباتی Multi – Ingredient Preparation همچون Dolo – Neurobin Merck كه شامل دیكلوفناك سدیم ، ویتامین B  و یا Ger Combaren Ciba Cancer, كه شامل دیكلوفناك سدیم و كدئین فسفات هیدرات و یا B-Voltaren , Ger كه شامل دیكلوفناك سدیم مشتقات ویتامین B و یا  همراه  نمودن  دیكلوفناك سدیم با میزوپروستول COMBINATION WITH MISOPROSTOL در مورد بیمارانی كه در خطر ابتلای به اولسرای پپتیك ناشی از NSAIDs می باشند   را می توان برشمرد.
همچنین كینتیك خروج دارو از معده نیز به دلیل اندازه ذره ای قابل پیش بینی تر ، همچنین عوارض جانبی موضعی آن كمتر و نیز آزادسازی دارو كنترل شده تر و مناسبتر می باشد و خطرات ناشی از آزاد سازی یكباره دارو از دوزدارویی به دلیل مناسب نبودن فرمولاسیون و شكست پوشش پلیمری نیز كمتر می باشد (به دلیل كوچك بودن واحدهای تشكیل دهنده پلت در مقایسه با قرص و شكلهای دیگر دارویی
پیوسته رهش. موضوع این پایان نامه تهیه و فرمولاسیون پلت های آهسته رهش خوراكی دیكلوفناك سدیم 100mg پوشش داده شده بوسیله اكریلیك رزین ها بالاخص ادوراجیت RSPO و كربومر 934 و به دو روش دیگ سنتی   و فلوید بد و بررسی آزادسازی و پایداری فرمولاسیون های تهیه شده می باشد.

REFERENCES

1- H.S.Hall and R.E pondell,the wurster process, in controlled release Technologies: Methods, theory and Application s, Vol II (A.F.Ky donieul, ed.), CRC press, Boca raton, florida, PP.137 (1986)
2- Issac Ghebre- Sellassie, Pharmaceutical, pelletiztion technology, Marcel Dekker, Inc. New York Basel, 1989: 224
3- دكتر مرتضی رفیعی تهران، مبادی فرمولاسیون اشكال دارویی پیوسته رهش خوراكی صفحات مختلف.(3 و 17 و 53 و 63 و 137 و 185 و 273 و 281 و 313).
4- MENDELL APENWEST COMPANY 1996.
5- The United State pharmacopeia. Twenty- third revision. United States pharmacopeial convention Inc., Rocville, MD, 1995: 1580, <724>; 1577, <701>.
6- Ghebre- sellasie I.In I. Ghebre-sellasie (ed.), Multiparticulate oral delivery, marcel Dekker, New York, 1994.
7- Rohm pharma polymers aplication of EUDRAGIT X4.1.9.2 Diclofenac, do c/1/Fe.02/page 1,2,3.
8- “practical course in Lacquer coation”, Lehman et al.
9- Http: //WWW. Rohma pharma. Com/product %20 Demonstration/ EUDRAGIT- Files/ slide 0044, htm 8/20/2002.
10- The MERCK INDEX, THIRTEENTH EDITION, 2001, pp.345, 1359,1362,1613.
11- فرمولاسیون و تكنولوژی تولید فرآورده‌های  آرایشی و بهداشتی و حفاظت میكروبی آنها ترجمه و تألیف مهندس سید اسداله عمرانی، صفحه 491، 521.
12- Professor JEAN- MAURICE VERGNAUD, Drug- Carbopol. Sheet, COTROLLED DRUG RELEASE OF ORAL DOSAGE FORMS, First published in 1993 by Ellis Horwood limited pp.225 (1993).
13- Gennaro, A.R. “Remington’s pharmaceutical sciences” 18 Th ed. Mack publishing company, Easton, Ponsylvania, pp. 1504-1508, 1126, 36,37 (1996).
14- Mechkovski, A. “who Guidelines on stability testion of pharmaceutical products (1991) wt/o Geneva, Switzerland (1991).
15- Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of theraputics 669, 1991.
16- Todd, peter A., Diclofenac sodium, Drugs, Vol: 35, 244-285, 1988.
17- Drug Facts and comparision, 1991.
18- Ullman’s Encyclopedia of Industerial chemistry Vol: 9,509-529.
19- Maysinger, D.prepartion and invitro effect of micro encapsulation cholinotoxin int.y. Pharm (63) 149- 153, 1990.
20- Torres, D.g Garcia- Encina, G.etal. ‘Formulation and invitro evaluation of HPMCP- micro encapsulated drug-resion complexes for SR of diclofencac’ , int. J. pharm, 121: 239- 243, 1995.
21- Liu, C.H., Kao, Yott, et al. “in vitro and invivo studies of the diclofenac sodiom controlled release matrix tablests”, J. Pharm. Phama col. 47: 260- 364, 1995.
22- Therapeutic drugs. 2nd. Ed. Churchill Livingston, USA, Vol. 1,pp, D96- D100, 1991.
23- Physical pharmacy Martin, Micromeritics, part 18, pp 493.
24- Hosny EA, EI- Mahrouk GM, Gouda MW. Formulation and invitro and invivo availability of diclofenac sodium enteric- coated beads.
Drug. Dev. Ind. Pharm. 1998; 24: 661-666.
25- Claudio Nastruzzi, Rita cortesi, Elisabetta Esposito, Alberto Genovesi, Alessandro spadoni, carlo ve cchi, Enea Menegatti. Influence of formulation process parameters on pellet production by powder layering Technique, AAPS. Pharm. Sci. Tech, 2000 ; 1(2) article 9 chttp://www. Pharm Sci.tech. Com/)
26- C.T. Rhodes and S.C. porter. Coations for controlled – Release Drug delivery systems, Drug. Dev. Ind. Pharm, 1998; 24 (12): 1139-1154.
27- United States patent, patent number 4,948, 581.
28- A. Bodea and S.E. Leucuta. Optimization of propranolol Hydrochloride sustained- Release pellets using Box- Behnken Design and Desirability function, Drug. Dev. Ind. Pharm. 1998; 24 (2): 145-155.
29- Shrutiu. Bhat and J.K, Lalla, Alook AT PROCESS COSTING AND COST–EFFECTIVENESS OF A PHARMACEUTICAL FORMULATION
. India DRUGS, 1995; 32(1): 551-559.
30- Bhat S.U. and Lalla J.K. “2! Factorial approcach to optimiztion of coating for pellet preparation: coating pan VS dish pelletiser”; Indian grugs; 1992; 29: 527.
31- F. Fabiani and C.Vechio, fluidized- bed rotogranulation to prepare extended drug release multiple unit dosage. Forms, acta technol. Legis Med., 1993; 1,57.
32- C.Vecchio, F. Fabiani, M.E. Sangalli, L. Zema and A. Gazzaniga. Rotary tangential spray technique for Aqueous film coating of Indobufen pellets. Drug Dev. Ind. Pharm. 1998; 24 (3): 262- 274.
33- Rohm Pharma polymers, Rohm GMBH and co. KG, Dormstadt, Germany,. Sustained-Release formulations for oral dosage forms. (http://www. Rohm pharma. Com/ eudragit); 2001.
34- http:/www. Rohm pharma/ HTML/ trouble %20 shooting. htm. 8/20/2002.
35- 2000 The United States pharmacopeial convention, Inc. Rockville, MD. 2000; USP 24-NF 19 Through supplement two, sugar spheres, syrup, … page No. 547.
36- MORTEZA RAFIEE- TEHRANI. AND N. SADEGH- SHOBEIRI. Drug. Dev. Ind. Pharm. 1995; 21 (10): 1193- 1202. EFFECT OF VARIOUS POLYMERS IN FORMULATION OF CONTROLLED RELEASE (CR) IBUPROFEN PELLETS BY FLUID BED TECHNIQUE.
37- MORTEZA RAFIEE- TEHRANI, ZAHRA JAFARI- AZAR formulation of theophylline controlled- Release Tablets : invitro/ invivo and stability studies. Acta. Pharma. 48 , 1998; 155-166.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله الگوریتم جستجوی تطبیقی با احتساب زمان های جستجو در سیستم های چندعامله مشارکتی word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله الگوریتم جستجوی تطبیقی با احتساب زمان های جستجو در سیستم های چندعامله مشارکتی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الگوریتم جستجوی تطبیقی با احتساب زمان های جستجو در سیستم های چندعامله مشارکتی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله الگوریتم جستجوی تطبیقی با احتساب زمان های جستجو در سیستم های چندعامله مشارکتی word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الگوریتم جستجوی تطبیقی با احتساب زمان های جستجو در سیستم های چندعامله مشارکتی word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
شادی بحیرایی – دانشکده فنی – مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران
محمد باقر منهاج – دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

چکیده:
در این مقاله یک الگوریتم تطبیقی در حوزه جستجوی جمعی ربات ها با رویکرد حداقل سازی انرژی مصرفی ربات ها و حداکثر سازی انرژی کسب شده توسط واحدهای غذای جمع آوری شده ، در زمان محدود ارائه شده است. در الگوریتم تطبیقی ارائه شده از قوانین نشانه های محیطی، نشانه های داخلی و نشانه های اجتماعی استفاده شده است و تاثیر هر یک از آنها بر روی انرژی خالص بررسی گردیده است. بعلاوه از زمانهای جستجوی ربات ها به منظور تخمین چگالی واحدهای غذای موجود در محیط استفاده شده است و همین امر سبب افزایش بازده الگوریتم می گردد. محیطی که ربات ها در آن قرار دارند شامل دو بخش خانه و فضای جستجو است. خانه محل استراحت و همچنین تخلیه واحد های غذا می باشد. حین انجام عملیات جستجو میزان انرژی مصرفی ربات در مقایسه با حالت استراحت بیشتر می گردد. بنابر ایندر صورتی که چگالی واحدهای موجود در محیط کم باشد، انجام عملیات جستجو صرفا موجب هدر رفتن انرژی می گردد. ربات ها حین ورود به خانه اطلاعات سایر ربات ها را توسط یک واسط دریافت می نمایند و با توجه به قوانین مذکور زمانهای آستانه جستجو و استراحت خود را تنظیم می نمایند. آزمایش های صورت گرفته بر روی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی ربات های واقعی و با احتساب مشخصات، ابعاد، پارامتر ها و محدودیت های آن ها انجام شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه جدید محاسبه مقاومت بدنه درترانزیستورهای PD SOI MOSFET در مقیاس نانومتر word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رابطه جدید محاسبه مقاومت بدنه درترانزیستورهای PD SOI MOSFET در مقیاس نانومتر word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه جدید محاسبه مقاومت بدنه درترانزیستورهای PD SOI MOSFET در مقیاس نانومتر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه جدید محاسبه مقاومت بدنه درترانزیستورهای PD SOI MOSFET در مقیاس نانومتر word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه جدید محاسبه مقاومت بدنه درترانزیستورهای PD SOI MOSFET در مقیاس نانومتر word :

مقاله رابطه جدید محاسبه مقاومت بدنه درترانزیستورهای PD SOI MOSFET در مقیاس نانومتر word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهش در فناوری برق (الكترونیك و قدرت) از صفحه 17 تا 23 منتشر شده است.
نام: رابطه جدید محاسبه مقاومت بدنه درترانزیستورهای PD SOI MOSFET در مقیاس نانومتر
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PSP SOI ،PD SOI
مقاله مقاومت بدنه
مقاله پتانسیل بدنه
مقاله نانومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دقیقی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: عسكری خشویی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله یك مدل جدید غیرخطی برای بهبود محاسبه مقاومت بدنه ترانزیستورهای PD SOI در مقیاس 45 نانومتر ارایه می گردد. این مدل بر پایه شبیه سازی های سه بعدی سیگنال کوچک ارزیابی می شود. در این مقاله فاکتورهای مشخص کننده مقاومت بدنه در ترانزیستورهای نانومتر، با استفاده از قابلیت شبیه سازی سه بعدی نرم افزار ISE-TCAD نشان داده می شود و سپس با استفاده از مدل پتانسیل سطح، رابطه ای ریاضی برای محاسبه مقاومت بدنه بر حسب متغییرهای پتانسیل بدنه و عرض افزاره، بیان می گردد. در نهایت نتایج شبیه سازی سه بعدی نرم افزاری و رابطه ریاضی به دست آمده با آخرین نتایج بدست آمده مورد مقایسه قرار می گیرد. مقایسه نتایج، بهبود رابطه ریاضی ارایه شده را نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینه Tiدر6Alدر4V تقویت شده با بوریدتیتانیوم درجاتشکیل شده به روش متالورژی پودر word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینه Tiدر6Alدر4V تقویت شده با بوریدتیتانیوم درجاتشکیل شده به روش متالورژی پودر word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینه Tiدر6Alدر4V تقویت شده با بوریدتیتانیوم درجاتشکیل شده به روش متالورژی پودر word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینه Tiدر6Alدر4V تقویت شده با بوریدتیتانیوم درجاتشکیل شده به روش متالورژی پودر word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینه Tiدر6Alدر4V تقویت شده با بوریدتیتانیوم درجاتشکیل شده به روش متالورژی پودر word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
سعید قسمتی تبریزی – دانشجوی دکتری
ابوالفضل باباخانی – دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد
سیدعبدالکریم سجادی – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
کامپوزیت های تیتانیمی ازاهمیت ویژه ای درصنایع برخوردارهستند وباروشهای مختلفی تهیه میشوند یکیازراه های تولید آنها روش متالورژی پودر به صورت تشکیل درجای فازهای تقویت کننده است دراین تحقیق بهمنظورتولیدکامپوزیت زمینهتیتانیمی تقویت شده با ویسکرهای TiB ازروش تولیددرجا استفاده شدبنابراین کامپوزیت های درجا ازنوع Ti-6Al-4V/TiB بهروش متالوژی پودرمعمول پرس سردوزینتر درخلا و همچنین روش زینترپلاسما SPS تهیه شدند مواداولیه شامل مخلوطی ازپودرالیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V وپودرافزودنی B4C بودند درادامه تاثیردمای زینتر درفرایند sPS برتشکیل فاز تقویت کننده بررسی گردید نتایج بررسی های ریزساختارکامپوزیت های تولید شده باا میکروسکوپهای نوری و الکترونی نشانگر این است که درهردوفرایند واکنش درجای تشکیل ویسکرهای تقویت کننده صورت گرفته است همچنین مشخص گردید که فرایند SPS درمقایسه با متالورژی پودرمعمول مزیت هایی همانند حذف بخش غالب حفره ها ایجادتوزیع مناسب فاز تقویت کننده و حذف مناطق تجمع ویسکرهای تقویت کننده را دارا می باشد به علاوه مشخص شد که با افزایش دما از900 به 110 درجه واکنش تشکیل درجای فاز تقویت کننده بصورت کامل انجام شدها ست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاربرد طراحی آزمایش در افزایش بازدهی انحلال تیتانیم از کنسانتره ایلمنیت word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاربرد طراحی آزمایش در افزایش بازدهی انحلال تیتانیم از کنسانتره ایلمنیت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد طراحی آزمایش در افزایش بازدهی انحلال تیتانیم از کنسانتره ایلمنیت word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد طراحی آزمایش در افزایش بازدهی انحلال تیتانیم از کنسانتره ایلمنیت word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد طراحی آزمایش در افزایش بازدهی انحلال تیتانیم از کنسانتره ایلمنیت word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي پژوهش هاي مهندسي شيمي و مواد

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ایلمنیت یکی از غنی ترین منابع استحصال تیتانیم است. دراین پژوهش تاثیر فعال سازی مکانیکی و انرژی آسیاکاری بر راندمان انحلال تیتانیم موجود در کنسانتره ایلمنیت بررسی شده است. در این راستا فرآیند فعال سازی پودر ایلمنیت با استفاده از آسیای سیارهای در سه سطح انرژی کم، متوسط و زیاد انجام شد. در مرحله بعدی آزمایش های غربالگری برای بررسی فرآیند لیچینگ اسیدی با استفاده از روش تاگوچی طراحی شد. پس از آن برای دستیابی به بیشترین راندمان انحلال تیتانیم، از روش پاسخ سطحی (RSM) برای آزمایشها بهینه سازی لیچینگ استفاده شد. در انتها راندمان انحلال مقدار 80 % مربوط به آزمایشی با دمای 70 درجه سانتیگراد، زمان 3 ساعت، نسبت جامد به محلول 0/05(S/L) و با استفاده از هیدروکلریک اسید 15%(HCl) حجمی و کنسانتره ی فعال شده در سطح انرژی متوسط گزارش شد. شرایط مذکور به عنوان شرایط بهینه برای دستیابی به بیشترین میزان انحلال تیتانیم انتخاب گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله COMPARING THREE REHABILITATION TECHNIQUES IN UPGRADING THE SEISMIC PERFORMANCE OF A 7 STORY BUILDING WITH RC FRAMES word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله COMPARING THREE REHABILITATION TECHNIQUES IN UPGRADING THE SEISMIC PERFORMANCE OF A 7 STORY BUILDING WITH RC FRAMES word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله COMPARING THREE REHABILITATION TECHNIQUES IN UPGRADING THE SEISMIC PERFORMANCE OF A 7 STORY BUILDING WITH RC FRAMES word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله COMPARING THREE REHABILITATION TECHNIQUES IN UPGRADING THE SEISMIC PERFORMANCE OF A 7 STORY BUILDING WITH RC FRAMES word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله COMPARING THREE REHABILITATION TECHNIQUES IN UPGRADING THE SEISMIC PERFORMANCE OF A 7 STORY BUILDING WITH RC FRAMES word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
Payam Dindar – Department of Civil Engineering, Islamic Azad University‚ Boushehr‚ Iran
Mahmood Hosseini – Structural Engineering Research Center, Int’l Inst. of Earthquake Eng. & Sesimology

چکیده:
درسالهای اخیر تحقیقات گسترده ای درخصوص مهندسی زلزله صورت گرفته و ایین نامه ها و دستورالعملهایی دراین رابطه تدوین شده است به مرور زمان اشکالات ایین نامه ها و دستورالعمل های برطرف گردیده و روشهای گوناگونی درخصوص بهسازی لرزه ای به معیار این ایین نامه ها افزوده شده است ساختمان های بسیاری وجود دارد که به سبب استفاده از ایین نامه های قدیمی یا اشتباه درمحاسبات احتیاج به بهسازی لرزه ای دارند از این رو مهندسان همیشه علاوه برطراحی و ساخت ساختمان های جدید توجه بسیاری به امر بهسازی لرزه ای و تعمیر ساختمان های اسیب دیده و ابداع روشهای اسانتر و موثرتر برای این کار دارند دراثروقوع زلزله های شدید خسارت های قابل توجهی به سبب رفتار غیرالاستیک سازه ها به آنها وارد میشود چرا که بعدازمحدوده ی الاستیک تغییرات مقاومت ناچیز بوده و تغییر شکلهای خمیری که ارتباط نزدیکتری باخسارت دارند حاکم میشوند درروش طراحی براساس عملکرد چون عملکرد غیرخطی اجزای سازه مورد بررسی قرارمیگیرد رفتار واقعی تری ازسازه ها به دست می آید درروش طراحی براساس عملکرد دو اصل مهم اهداف عملکردی و روشهای ارزیابی همواره مدنظر است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بازاریابی فازی word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بازاریابی فازی word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بازاریابی فازی word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بازاریابی فازی word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بازاریابی فازی word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه مديريت و اقتصاد کسب و کار

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه دنیای واقعی ما بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان یک توصیف دقیق از آن به دست آورد؛ بنابراین برای یک مدل، باید یک توصیف تقریبی،همان فازی ، که قابل قبول و تجزیه و تحلیل باشد، معرفی شود. سیستمهای فازی، سیستمهای مبتنی بر دانش یاقواعد هستند؛ قلب یک سیستم فازی یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر آنگاه فازی تشکیل شده است. و بعضی کلمات آن به وسیله توابع تعلق پیوسته مشخص شدهاند.با توجه به گسترش مشکلات و پیچیدگیها در حوزه بازاریابی،ضرورت وجود یک چارچوب جامع برای پیش بینی شرایط بازار وجود دارد..در این مقاله یک الگوی عملی، جامع و پویا برای تعیین آمیخته بازاریابی تشریح خواهدشد.این الگو بر مبنای سیستمهای تصمیم گیری فازی با هدف سر و کار داشتن با ماهیت پویا، مبهم، نامطمئن، ذهنی و تهدیدکننده متغیرهای ورودی و الگوسازی روابط غیرخطی درگیر در مشکلات بازاریابی قرار دارد. هدف اصلی این است که بررسی شود،چگونه متدولوژی منطق فازی می تواندبامشکلات بازاریابی سروکار داشته باشد.از جمله مسایل پیش روی برنامه ریزان بازاریابی جهت نیل به مزیت رقابتی پایدار، طراحی و توسعه آمیخته اثربخش بازاریابی است.برای این منظور، تصمیم گیری در مورد تعیین ارزش هر یک از عناصر آمیخته و شیوه تعامل عناصر با یکدیگر جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی راهبرد مؤثری خواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جذایی فازی القاء شد توسط فاز بخار، روشی قابل اعتماد برای ساخت غشا های متخلخل word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جذایی فازی القاء شد توسط فاز بخار، روشی قابل اعتماد برای ساخت غشا های متخلخل word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جذایی فازی القاء شد توسط فاز بخار، روشی قابل اعتماد برای ساخت غشا های متخلخل word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جذایی فازی القاء شد توسط فاز بخار، روشی قابل اعتماد برای ساخت غشا های متخلخل word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جذایی فازی القاء شد توسط فاز بخار، روشی قابل اعتماد برای ساخت غشا های متخلخل word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم شيمي و مهندسي شيمي و سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در زيست شناسي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی روش «جدایی فازی القاء شده توسط فاز بخار» و تاثیر پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد آن به عنوان روشی کم هزینه، ساده و قابل اعتماد برای ساخت غشاهای پلیمری متخلخل همراه با کنترل ساختار حفرات در کنار روش «جدایی فازی توسط غیر حلال» می باشد . در ابتدا به بررسی جدایی فازی توسط غیر حلال و پارامترهای تاثیرگذار بر آن اشاره شده و سپس روش جدایی فازی القاء شده توسط فاز بخار به دلیل دارا بودن پارامترهایی برای کنترل شرایط ساخت غشال متخلخل با سایز حفرات مورد نظر، به عنوان روشی مکمل برای جدایی فازی توسط غیر حلال مکانیزم آن و تاثیر میزان پلیمر رطوبت نسبی و زمان ماندگاری در جدایی فازی القاء شده توسط فاز بخار بر غشای نهایی تهیه شده و همچنین خواص سطحی آن مورد بررسی قرار گرفته شده است ساختار درونی و سطحی غشا توسط اسکنهای میکروسکوپ الکترونیی تهیه شده در مقاله های مرجع بررسی شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و طرحواره های هیجانی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم انساني

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه و طرحوارههای هیجانی در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار انجام شد. روش: پژوهشی حاضر از نوع پس رویدادی (علی – مقایسه ای) است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی بیماران زن و مرد بخش روانی بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد و مراکز بالینی این شهر بودند که 60 نفر شامل 30 نفر مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (15 نفر زن و 15نفر مرد)؛ و 30 نفر بهنجار(15 زن و 15 مرد) به روشی نمونه گیری در دسترسی انتخاب شدند. و به پرسش نامه های فرم کوتاه پرسشنامهی طرحواره یانگ (1998)، مقیاس طرحوارههای هیجانی لیهی (2002)، پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (1978) پاسخ دادند، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آزمون tدو گروهی مستقل و آزمون خی دو و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد، یافته ها: نتایج نشان داد که در بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار در متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه، و طرحوارههای هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه، و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به شخصیت مرزی می توان از شدت آسیب ها جلوگیری نمود و در جهت رفع مشکلات، می توان راهبردهای مداخله ای مناسبی را به عمل آورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی و بهینهسازی سیستم حفاظت کاتدی یک شناور زیرسطحی به کمک نرمافزار BEASY word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی و بهینهسازی سیستم حفاظت کاتدی یک شناور زیرسطحی به کمک نرمافزار BEASY word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی و بهینهسازی سیستم حفاظت کاتدی یک شناور زیرسطحی به کمک نرمافزار BEASY word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی و بهینهسازی سیستم حفاظت کاتدی یک شناور زیرسطحی به کمک نرمافزار BEASY word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی و بهینهسازی سیستم حفاظت کاتدی یک شناور زیرسطحی به کمک نرمافزار BEASY word :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : شانزدهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

سیستم های نامناسب حفاظت از خوردگی می توانند در این نوع شناورها باعث خوردگی ناخواسته و یا کاهش اختفاپذیری بشوند یکی ازراه های کاهش احتمال خطا و صحهگیاری روی طراحی حفاظت کاتدی شناور زیرسطحی استفاده از روشهای شبیهسازی کامپیوتری است درسالهای اخیر علاقه زیادی به پیشبینی رفتار خوردگی و از جمله خوردگی گالوانی ی و روشهای حفاظت کاتدی وجود داشته است به طوری که امروزه باروش المان مرزی و با کمک نرمافزارهایی مانندBEASY حفاظت خوردگی سازههای ثابت و متحرک دریایی شبیهسازی و مورد بررسی قرار میگیرد در این تحقیق، سیستم حفاظت آند فداشونده یک شناور زیرسطحی فرضی به روش المان مرزی و به کمک نرمافزارBEASY شبیه سازی شده و توزیع پتانسیل روی سطوح آن را مورد بررسی قرار گرفته استدر ابتدا طراحی سیستم حفاظت آند فداشونده شناور زیرسطحی باستفاده ازاستانداردهای مربوطه انجام شد وسپس باایجادمدل نرم افزاری شناور و تعیین شرایط مرزی شبیه سازی سیستم حفاظت اندفداشونده شناور زیرسطحی و مقایسه آن با نتایج استاندارد به کمک نرم افزار BEASY صورت گرفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید